Adwokat świadcząc usługi prawne, robi dużo czynności związanych z obsługą prawną własnych petentów. Czynnością, która na ogół kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu własnego klienta przed sądami wszystkich instancji czy też orzekającymi we wszystkich rodzajach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi czy penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to oznacza tego, co się stało albo dzieje się w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. Wyjątkowo istotne jest poznanie zdarzeń lub zachowań, z którymi regulacje prawne określone rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy sprawy winni składać zeznania autentyczne, tj. przekazywać odpowiedzi o warunkach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez zatajania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, natomiast obowiązek podejmowania działań tylko i wyłącznie w interesie reprezentowanej strony. Jednakże na bazie przepisów prawa oraz reguł etyki adwokackiej powinno się stwierdzić, iż adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego prawa nie przyznaje mu żadna ustawa.

Czy jeżeli Klient kłamie adwokat może zrezygnować z obrony?

Zawsze, kiedy adwokat odnotuje, że jego petent ukrywa coś w określonej sprawie i skutkiem tego chce okłamać sąd, ma prawo zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy szanują swoją profesję oraz chcą być w porządku wedle prawa, nierzadko postanawiają wykonać taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić bywają bardzo często. Niewątpliwie zadaniem adwokata jest bronienie winnego, ale przy dochowaniu pewnych reguł. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie kompletnego jej skasowania.

Co może grozić adwokatowi za kłamanie?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do wolności słowa oraz pisma, ale w granicach prawa a także obiektywnej potrzeby. Jeżeli naruszy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie uważają, że obrońca nie powinien mówić nieprawdy w interesie swojego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za działanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki albo godności zawodu lub za naruszenie swoich obowiązków zawodowych.
Rodzaje kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za rozpowszechnianie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to niezwykle istotny aspekt, dlatego adwokatowi zakazuje się kłamać a za nieprzestrzeganie tej reguły może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy